Osoby vyloučené z výkonu funkce aneb statutární orgán po 1.7.2023

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dále jen ZOK přináší od 1.7.2023 změny v posuzování způsobilosti osob k výkonu funkce. Zatímco do tohoto data byla způsobilost posuzována dle zákona o živnostenském podnikání, nově toto posouzení řeší přímo ZOK.

Koho se toto posuzování vlastně týká?

Způsobilost k výkonu funkce by měla zajímat všechny osoby, které jsou členy volených orgánů obchodní korporace nebo zvažují přijetí takové funkce. Pro účely tohoto článku bude pozornost věnována pouze bytovým družstvům, i když se tato záležitost dotýká i jiných typů právnických osob. Mezi další osoby, jež by se měly o posouzení způsobilosti zajímat lze považovat také osoby, které hlasují o zvolení uvedených členů do volených orgánů.

O jaké volené orgány se jedná?

U bytového družstva je to typicky statutární orgán, ať už individuální nebo kolektivní, jímž může být předseda družstva nebo představenstva, dále místopředsedové představenstva, případně jeho členové, kteří jsou do těchto funkcí voleni. Dalším takovým orgánem může být kontrolní komise, resp. její členové.

Kdo je způsobilý k výkonu funkce?

ZOK ve svém § 46 způsobilost vymezuje negativně, stanoví výčet příkladů, kdy osoba k výkonu funkce způsobilá není. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o tři překážky bránící výkonu funkce člena voleného orgánu.

  1. Zákaz výkonu dané funkce nebo činnosti související s podnikáním uložený orgánem veřejné moci ČR, jiného členského státu EU, nebo státu EHP, nebo orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice.
  2. Pravomocné odsouzení za trestný čin zpronevěry, podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, dále pro trestný čin daňový, poplatkový nebo devizový, ale také pro trestný čin proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou.
  3. Rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.

Jaké jsou povinnosti členů volených orgánů v této souvislosti?

Ten, kdo se má stát členem voleného orgánu, musí předem informovat družstvo o tom, zda není nezpůsobilý k výkonu funkce, existují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce, nebo ohledně jeho majetku nebo majetku právnické osoby, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen voleného orgánu bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo obdobné řízení v zahraničí.

Člen voleného orgánu je povinen informovat družstvo o uvedených skutečnostech také během výkonu jeho funkce, bezodkladně poté co se dozvěděl, že některá z uvedených skutečností nastala.

Evidence osob vyloučených z výkonu funkce

V souvislosti s výše uvedeným vzniká evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu, jedná se o informační systém veřejné správy, jehož správcem bude Ministerstvo spravedlnosti. Tato evidence je však neveřejná a Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup do této evidence pouze soudům a notářům pro zákonem vymezené účely.

Ministerstvo spravedlnosti bude zpřístupňovat údaje o překážkách výkonu funkce také členským státům EU nebo EHP prostřednictvím systému propojení rejstříků.

Ministerstvo spravedlnosti na základě elektronické žádosti vydá výpis z této evidence o trvajících a zaniklých překážkách výkonu funkce žadatele, nebo potvrzení o tom, že o žadateli nejsou zapsány žádné údaje, nebo že u něj netrvá žádná překážka výkonu funkce.